Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!

Taktiež upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať smeti a odpad do areálu ZŠ v našej obci !!! 


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Janova Lehota

logo.jpgStarostka Obce Janova Lehota, Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA, vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na pozíciu riaditeľa / riaditeľky :

 

MATERSKEJ ŠKOLY JANOVA LEHOTA, JANOVA LEHOTA 302,

JANOVA LEHOTA

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky :

 

A, odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 317/2009 Z.z. ) a vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení niektorých predpisov – príloha č. 1 časť I.,

B, vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.  alebo I. kvalifikačnej skúšky do 31. 10. 2009 alebo jej náhradnej formy,

C, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

D, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

E, bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,

F, zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.

G, ovládanie štátneho jazyka,

 

Ostatné požiadavky :

  1. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti 
  2. znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy:

A, Ústava Slovenskej republiky,

B, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

C, Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

D, Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

E, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole,

 

Požadované doklady :

A, písomná prihláška do výberového konania,

B, profesijný štruktúrovaný životopis,

C, overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie,

D, potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

E, návrh Koncepcie rozvoja Materskej školy Janova  Lehota,

F, lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti  na výkon funkcie riaditeľa materskej školy,

G, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

H, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu :

Obec Janova Lehota, Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota

najneskôr do 10. mája 2019 do 15.00 hod.

Obálku označiť: „Výberové konanie na riaditeľa MŠ Janova Lehota – NEOTVÁRAŤ“.

Dátum a miesto výberového konania bude oznámené písomne prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, najmenej 7 dní pred jeho konaním - zasiela ho rada školy.

 

V Janovej Lehote dňa 10.04.2019                                

 

                                                                                  Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

starostka obce Janova Lehota

 


 
ÚvodÚvodná stránka