Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Obec Janova Lehota je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Janova Lehota

Sídlo: Janova Lehota č. 38, 966 24  Janova Lehota

Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

e-mail: starosta@janovalehota.sk

telefón: 045/67 26 262

IČO: 00320706

DIČ: 2020529632

Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Žiar nad Hronom

Číslo účtu: SK71 0200 0000 0000 0242 8422

 

VO môže zverejniť:

§ 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie

§ 92 ods. 5 - oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

VO musí zverejniť:

§ 9 ods. 9 zákazku kde je predpokladaná hodnota nad 1000 € min. 3 pracovné dni pred zadaním zákazky, ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.

§ 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy

§ 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritéria" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky

§ 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemca alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile

§ 49a  - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty, ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy, zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.

§ 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii

§ 99 ods. 2 - štvrťročné zverejňovanie súhrnnej správy o zákazkach podľa § 91 ods. 1 písm. a)


 
ÚvodÚvodná stránka