Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rôzne informácie

Dôležité čísla

Záchranna služba:

112 (155), 045/672 34 44

 

Polícia

Štátna polícia: 158

Mestská polícia: 159

 

Hasiči: 150

 

Technické služby žiar nad Hronom

Zelená linka: 0800 500 080 


 

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Janova Lehota

 

Operačný program: Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Kód výzvy: KaHR-22VS-0801

Miesto realizácie projektu: Obec Janova Lehota

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Janova Lehota

Názov prijímateľa: Obec Janova Lehota

Sídlo prijímateľa: 966 24 Janova Lehota 38

Dátum začatia realizácie: 11/2011

Dátum ukončenia realizácie: 6/2012

Celkové oprávnené výdavky: 155 454,49 €

NFP: 147 681,71 €

spolufinacovanie prijímateľa: 7 772,78 €

Realizáciou projektu bol naplnený hlavný cieľ projektu:

zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Obci Janova Lehota

a špecifické ciele projektu:
• pozitívny dopad na životné prostredie 
• zníženie nákladov na údržbu
• zvýšenie svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy

Stručný opis projektu: Realizáciou projektu sa zabezpečila rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci. V rámci projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Janova Lehota" bolo vymenených 89 svietidiel, ktoré boli rozmiestnené tak aby bolo docielené optimálne rovnomerné osvetlenie priestoru. Moderné verejné osvetlenie má pozitívny vplyv na bezpečnosť v obci, znižuje riziko kriminality v obci a tiež zvyžuje celkovú kvalitu života obyvateľov obce.        

                                                                                       

 

Viac informácii sa dočítate na web stránkach:

www.opkahr.sk

www.siea.gov.sk

www.economy.gov.sk

 


 

Odškodné a informácie - Povodeň 15.8.2010

Most cez Lehotský potok

Počas povodne dňa 15. augusta 2010 bol poškodený most cez Lehotský potok pri autobusovej zastávke ZŠ. Most bol následne odstránený z dôvodu bezpečnosti občanov. Obec Janova Lehota zadala vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nového mosta firme:

Ing. Ladislav Ronštinský – STAVYSTAT, Ul. Prof. L. Sáru 13, 974 01 Banská Bystrica.

Názov projektu: Rekonštrukcia mosta cez Lehotský potok. V mesiaci november 2010 – Obec Janova Lehota začala stavebné konanie – výstavba nového mosta.Po ukončení stavebného konania bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.

 

Poskytnutie informácie

Vážení spoluobčania poskytujem Vám informácie ohľadom použitia transferu na záchranné práce miest a obcí. Obci Janova Lehota bol v roku 2010 poskytnutý transfer na záchranné práce miest a obcí súvisiace s povodňami v dňoch 6.8.2010 – 7.8.2010 a 18.8.2010 – 24.9.2010 v celkovej výške 45 700,-€ a to na :


ostatné bežné výdavky 700,-€

kapitálové výdavky 45 000,-€

Obec k 31.12.2010 zatiaľ použila finančné prostriedky nasledovne : bežné /700,-€/ : 


1. fa 219/2010 oprava čerpadla - 357,19 €

2. fa 285/2010 práce po záplavách - 332,63 €

3. PV 428/2010 nákup PHM do traktora - 10,18 €

Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške 700,-€ na bežné výdavky na záchranné práce po povodni. : kapitálové /45 000,-€/ :


1. fa 326/2010 projektová dokumentácia na most ..... 1 162,- €


Pri povodni 15.8.2010 bol v Obci Janova Lehota úplne zničený aj betónový most, ktorý je nutné vybudovať. Z uvedeného obec použila z kapitálových prostriedkov zatiaľ 1 162,-€ na vyhotovenie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia mostného objektu v Janovej Lehote“. Zostávajúce prostriedky vo výške 43 838,-€ obec použije na výstavbu uvedeného mosta v roku 2011.


S pozdravom Ing. Kováčová Božena, starostka obce


 
ÚvodÚvodná stránka