Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

Úradné hodiny:

 

Pondelok:

7:00 – 12:00      12:30 – 15:00 

Utorok: 

7:00 – 12:00      12:30 – 15:00

Streda:

7:00 – 12:00       12:30 – 17:00 

Štvrtok:

7:00 – 12:00        12:30 – 15:00 

Piatok:

7:00 – 12:00         12:30 – 13:00 

 

ČINNOSŤ ÚRADU

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.Hlavné matričné činnosti :

Zápis novorodenca

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva

Vybavovanie úmrtia občanov

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

    

SÍDLO ÚRADU

Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota (Obecný úrad) , administrativa@janovalehota.sk     

 

RADY, ODPORÚČANIA

Žiadosti o uzavretie manželstva:

- ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu

tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu

vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matričného úradu

ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec

- ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša

- ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan: 

štátny občan SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade

cudzí ŠO platný cestovný doklad, rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovených úmrtný list manželského partnera

- ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny opatrené overovacou doložkou Apostille; listiny musia byť úradne preložené (t.j. súdnym prekladateľom) do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/;

pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom

- ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov)

predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu; 

Poplatky:

    16,50 € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
    16,50 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
    16,50 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
    66,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
    33,- € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,
    66,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
    165,50 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,
    199,- € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Úmrtie občana, ktorý zomrel v územnom obvode matričného úradu

predkladajú sa Listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch, občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad), dokladá sa: rodný list, sobášny list, úmrtie vybavujú pozostalí zosnulého priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby

úkon nie je spoplatnený

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny

osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.


 
ÚvodÚvodná stránka