Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dobrovoľný hasičský zbor

Podľa § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na území obce plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach obecný hasičský zbor.


Obec nemusí zriadiť obecný hasičský zbor, ak počet obyvateľov obce je menší ako 500 alebo ak na základe dohody medzi obcou a Hasičským a záchranným zborom alebo právnickou osobou alebo podnikajúcou fyzickou osobou so sídlom v obci bude plniť aj úlohy obecného hasičského zboru Hasičský a záchranný zbor alebo hasičská jednotka právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby.


Počet členov obecného hasičského zboru a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v obci.
Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný hasičský zbor po prerokovaní s okresným riaditeľstvom.  Ak obec nezriaďuje obecný hasičský zbor alebo nemá spoločne zriadený hasičský zbor, zriaďuje protipožiarnu hliadku.

Úlohy obecného hasičského zboru v Janovej Lehote plní Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), ktorý je základnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR). DPO SR je dotovaná štátom, OHZ obcou a darmi fyzických a právnických osôb.


Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (www.dposr.sk).
Poslanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, počnúc dobrovoľnými požiarnymi zbormi až po republikovú organizáciu, je organizačnými, preventívnymi, zásahovými a ďalšími opatreniami napomáhať predchádzaniu požiarov a v prípade ich vzniku sa podieľať na ich rýchlej a úspešnej likvidácii bez nároku na finančné ohodnotenie.


Obec je povinná
•    podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila, 
•    zriadiť obecný hasičský

zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, 
•    zabezpečovať odbornú prípravu obecného hasičského zboru, 
•    vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, 
•    zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar, 
•    označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek, 
•    plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa vo vzťahu k vlastnému majetku, 
•    vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
 
Zriaďovateľ hasičskej jednotky je povinný
•    vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a na ten účel zriadiť hasičskú stanicu alebo hasičskú zbrojnicu,
•    zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác,
•    zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie zamestnancov a  členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
•    zriadiť ohlasovňu požiarov,
•    zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
•    zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,
•    zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky,
•    zabezpečiť vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov a  členov hasičskej jednotky.


 
ÚvodÚvodná stránka