Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!

Taktiež upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať smeti a odpad do areálu ZŠ v našej obci !!! 


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Zápis do 1. ročníka ZŠ Janova Lehota

zápis do 1. roč..jpgINFORMÁCIE PRE RODIČOV

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zmene školského zákona č. 188/2015 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách: 

 

Základná škola Janova Lehota, č. 97, 966 24

organizuje

zápis do 1. ročníka

dňa 03.04.2019 v priestoroch školy.

 

Milí rodičia!

Opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna. Ktorá im vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.

Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa.  Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.

Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas.

Deti, ktoré daného roku dovŕšia 6 rokov, musia prísť na zápis do niektorej zo základných škôl, a to dokonca aj vtedy, keď už sú rodičia pevne rozhodnutí, že nástup do školy odložia. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správy orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu školu!

Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy. 

Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.

 

Na zápis si treba priniesť:

 • prefotený rodný list dieťaťa,
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
 • splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa,
 • doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP,
 • finančnú čiastku 11 € na pracovné zošity pre žiaka do 1. ročníka.

V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne (po dohode na tel. č.: 0456796124).

 

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a)    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,

       štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 

b)    meno a priezvisko, zamestnanie, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, 

c)    alebo doklad o zdravotnom stave dieťaťa, ak sa vyžaduje. 


Povinnosť školskej dochádzky:


•    Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,

     v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca nevyberie svojmu

     dieťaťu inú školu. 

•    Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať deti zo svojho školského obvodu. 

•    Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí

     orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

•    Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa

     dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť, ak tento zákon neustanovuje inak. 

•    Do prvého ročníka môže byť výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. Ak

     zákonný zástupca o to požiada, je povinný k žiadosti priložiť súhlasné stanovisko príslušného  

     zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre

     deti a dorast. 

•    Do triedy základnej školy možno začleniť aj žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

     potrebami. O prijatí rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

     dieťaťa a písomného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 

Odklad povinnej školskej dochádzky:

•    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade alebo zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa má právo rozhodnúť, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. 

•    Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. 

•    Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy.

 

Ak máte záujem požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, na zápise treba predložiť:

 • žiadosť o odklad
 • odporučenie detského lekára
 • odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať,
 • nevie jesť príborom
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici

A čo by mal budúci prváčik vedieť?:

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"
 • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti
 • poznať základné farby
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni
 • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie
 • poznať znaky ročných období
 • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie.

 
ÚvodÚvodná stránka