Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Upozornenie

Žiadame občanov, aby neparkovali svoje automobily na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, pretože zamedzujú vykonávaniu zimnej údržby a zároveň ohrozujú svoj majetok.

Upozorňujeme majiteľov automobilov, že nezodpovedáme za vzniknutú škodu na autách spôsobenú pri zimnej údržbe na verejných priestranstvách.


 

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie ponúk
/prieskum trhu/


V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako „zákon“), si Vás ako verejný obstarávateľ dovolíme vyzvať na predloženie ponuky na zabezpečenie verejného obstarávania.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa: Obec Janova Lehota
Adresa: Obecný úrad
Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota
IČO: 00320706 DIČ: 2020529632
Štatutárny zástupca: Ing. Božena Kováčová – starostka obce
Telefón: 045/6726261
Mobil: 0905 349 836 e-mail: starosta@janovalehota.sk

Kontaktné miesto : ICTUS CONSULTING s.r.o.
Murgašova 8
974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šebová
Mobil: +421 905346087
Tel./Fax: +421 484134462
e-mail: ictusconsulting@ictus.sk

2. Názov zákazky, druh zákazky:
„Zberný dvor Janova Lehota – stavebná časť“.
Zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – stavebné práce.

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Zberný dvor bude slúžiť ako priestor pre uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadu a príslušnej technológie.
Členenie objektov stavby:
SO01 – Oceľový prístrešok
SO02 – Spevnené plochy
SO03 – Oplotenie
SO04 – Prípojka NN, verejné osvetlenie
SO05 – Stojisko kontajnerov na triedený odpad

Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou tejto výzvy.
Prílohy opisu predmetu zákazky
 Projektová dokumentácia – Príloha č. 1 tejto výzvy
 Výkaz/výmer – Príloha č. 2 tejto výzvy
V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok.
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musí mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Verejný obstarávateľ bude ekvivalenty akceptovať, ak budú mať porovnateľné kvalitatívne alebo vyššie výkonnostné charakteristiky.

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky a CPV kódy
PHZ: 95.621,61 € bez DPH
Spoločný slovník obstarávania (CPV kódy)
Hlavný slovník: 45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu
5. Miesto a opis dodania predmetu zákazky, trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky:
Obec Janova Lehota - intravilán
Doba výstavby do troch mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
6. Financovanie zákazky
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a z fondov EÚ, OP Ľudské zdroje 312000, kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1.

7. Podmienky účasti
7.1 Podmienky účasti osobného postavenia
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia:
a) Podľa § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona, alebo podľa § 152 zákona zápisom v Zozname hospodárskych subjektov vedenom na ÚVO. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED).
b) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods. 3 zákona. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Viac v priloženej Výzve na predkladanie ponúk !

 


 
Súbor na stiahnutie Stojisko_dvere.pdf Stojisko_dvere.pdf (71.6 kB)
ÚvodÚvodná stránka