Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

logo.jpgVýzva

na predloženie ponuky

 podlimitná zákazka

(podľa ustanovenia  § 4 ods. 3 písmeno a, zákona č.252/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov organizácie:           Obec Janova Lehota

                     Sídlo organizácie:         Janova Lehota č. 38, 966 24  Janova Lehota

          IČO:                                   00320706             

          Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Daniel Necpál

   2.      Opis predmetu zákazky:  Zberný dvor Janova Lehota – dodanie kontajnerov

- podľa prílohy č. 1      

 

3.      Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH   

         12.000,- EUR

 

         Podkladom pre stanovenie ceny je cena za celkový predmet zákazky vrátane súvisiacich služieb musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná bez možnosti úpravy. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  • Navrhovaná zmluvná cena bez DPH v EUR
  • Sadzba a výška DPH v EUR
  • Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR

 

         Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto   

    skutočnosť upozorní označením „Nie som platcom DPH“ v cenovej ponuke. 

 

4.      Podmienky účasti

Podmienky účasti v zmysle §32 ods. 1  zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač preukáže dokladom podľa §32 ods. 1 písm. e) doklad o oprávnení poskytovať služby. Je nutné predložiť kópiu dokladu podľa tohto bodu:

  1. výpis z obchodného registra – elektronický výpis je dostatočný pre účely ponuky

 

5.      Lehota na predkladanie ponúk  do 7.03.2018

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude posudzovaná. Rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do  podateľne obecného úradu, alebo elektronicky na e-mailovú adresu obce.

         

6.       Miesto predkladania ponúk

         Poštou, alebo osobne do podateľne Obecného úradu, Janova Lehota

         Názov organizácie:   Obec Janova Lehota

         Sídlo organizácie:        Janova Lehota č. 38, 966 24  Janova Lehota

         Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Daniel Necpál

          alebo elektronicky na e-mailovú adresu:

          janovalehota@janovalehota.sk 

 

7.       Jazyk ponuky

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

8.      Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ponuky sa vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, t.. j. najlepšieho pomeru ceny a kvality a splnenia všetkých požadovaných technických podmienok.

 

 9.     Plánovaný termín začatia prác

Jún 2018

10.    Dôvody zrušenia zadania zákazky:

          - nebola predložená ani jedna ponuka

       - ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy

       - ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy

       - zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená

   11.    Vyhodnotenie ponúk:

       Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 9.3.2018

       Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia       

       ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka na dodanie služby.

 

 

Ing. Daniel Necpál – administratívny pracovník                                v Janovej Lehote 23.2.2018

(funkcia, meno, priezvisko)  

 

 

           

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka