Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Upozornenie

Žiadame občanov, aby neparkovali svoje automobily na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, pretože zamedzujú vykonávaniu zimnej údržby a zároveň ohrozujú svoj majetok.

Upozorňujeme majiteľov automobilov, že nezodpovedáme za vzniknutú škodu na autách spôsobenú pri zimnej údržbe na verejných priestranstvách.


 

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Výberové konanie TSP

logo.jpgObecný úrad Janova Lehota, 966 24 Janova Lehota č.38 vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Obecný úrad Janova Lehota, 966 24 Janova Lehota č.38. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem - TSP.


Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:


 žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 životopis uchádzača,
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.


 
ÚvodÚvodná stránka