Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamujeme občanom, že od utorka 26. marca 2019 sa bude na miestnej komunikácii od obecného parku až po rodinný dom súpisné číslo 1  vykonávať oprava a následne pokládka asfaltu. Žiadame vás preto, aby ste v týchto dňoch neparkovali autá na tejto komunikácii.  Predíde sa tak možným zdržaniam pri prácach.

Za  pochopenie a ústretovosť vám ďakujeme.

Prípadné zmeny budú uverejnené na obecnej stránke, FB a hlásené obecným rozhlasom.


 

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Verejná vyhláška rozhodnutie DVZ

logo.jpgOkresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom, na základe žiadosti, predložených dokladov a výsledku ústneho pojednávania rozhodol takto:

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006
uskutočnenie vodnej stavby: Janova Lehota – prívodné potrubie z DVZ umiestnenie stavby:  v katastrálnom území Janova Lehota.

 


 
ÚvodÚvodná stránka