Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Upozornenie

Žiadame občanov, aby neparkovali svoje automobily na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, pretože zamedzujú vykonávaniu zimnej údržby a zároveň ohrozujú svoj majetok.

Upozorňujeme majiteľov automobilov, že nezodpovedáme za vzniknutú škodu na autách spôsobenú pri zimnej údržbe na verejných priestranstvách.


 

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Verejná vyhláška rozhodnutie DVZ

logo.jpgOkresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom, na základe žiadosti, predložených dokladov a výsledku ústneho pojednávania rozhodol takto:

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006
uskutočnenie vodnej stavby: Janova Lehota – prívodné potrubie z DVZ umiestnenie stavby:  v katastrálnom území Janova Lehota.

 


 
ÚvodÚvodná stránka