Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!

Taktiež upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať smeti a odpad do areálu ZŠ v našej obci !!! 


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Upozornenie nájomcov pozemkov

logo.jpgVec Upozornenie nájomcov pozemkov


Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje všetkých nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na účinnosť vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z. k zákonu č.504/2003 Z. z. z 28.mája 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom a stanovenia obvyklej výšky nájomného od 1.7.2018.
Podľa § 4 vyhlášky 172/2018 Z. z. evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom sa vedie podľa katastrálnych území a v členení pozemkov podľa § 1 ods. 2 zákona za obdobie kalendárneho roka v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.
Evidencia nájomného môže byť pri poľnohospodárskej pôde rozčlenená na ornú pôdu, trvalé trávnaté porasty a poľnohospodársku pôdu s trvalými porastmi.
Ak dohodnutá výška nájomného zahŕňa aj daň z pozemkov, za nájomné sa na účely tejto
vyhlášky považuje suma nájomného po odpočítaní dane z pozemkov. Podľa § 5 ods.l stanovenie obvyklej výšky nájomného nájomca poskytuje podľa § 14 ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie.
Okresný úrad spracúva poskytnuté údaje podľa katastrálnych území a v členení poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2. Podľa § 6 ods. 1 evidencie vedené do 30. júna 2018 zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou najneskôr do 31. decembra 2018.

Z uvedeného vyplýva povinnosť nájomcov poľnohospodárskej pôdy zaslať Okresnému úradu Žiar nad Hronom do 31.12.2018 evidenciu v zmysle príloh vyhlášky 172/2018 Z. z. Doručuje sa užívateľom pozemkov formou verejnej vyhlášky
 

Predmetnú vyhlášku nájdete aj nižšie v súbore na stiahnutie


 
ÚvodÚvodná stránka