Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!

Taktiež upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať smeti a odpad do areálu ZŠ v našej obci !!! 


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Projekt Rekonštrukcia požiarnej zbornice

Výzva

na predloženie ponuky

podlimitná zákazka

 (podľa ustanovenia  § 112 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov organizácie:           Obec Janova Lehota

          Sídlo organizácie:            Janova Lehota č. 38, 966 24  Janova Lehota

Krajina:                          Slovensko

          IČO:                                   00320706

          DIČ:                              20205296

          Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Daniel Necpál

          Telefón:                          0456726261

          e-mail:                            janovalehota@janovalehota.sk

 

   2.      Opis predmetu zákazky:  Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pop. č. 187 – Janova Lehota

Obec Janova Lehota získala finančné prostriedky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice z MINV SR a využije pri tom dodatočne aj vlastné finančné prostriedky

Spoločný slovník obstarávanie (CVP kód):

3.      Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:

         Miesto dodania : Obec Janova Lehota

         Lehoty dodania : termín poskytnutia služby do  koniec roka 2019

4.      Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

         NIE. Predmet zákazky nie je možné predkladať na jednotlivé časti

5.      Možnosť predloženia variantných riešení:

         NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať vo variantných riešeniach

6.      Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky

         Predmet zákazky bude financovaných z vlastných prostriedkov a z prostriedkov z dotácie z MINV SR

         Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného zmluvným partnerom.

         Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy.

         Splatnosť faktúr je 30 odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi

7.      Cena a spôsob určenia ceny

         Cena zákazky je určená na základe rozpočtu vypracovaného Ing. Stanislavou Mikovou a je stanovená na 62 691,27 € bez DPH

8.      Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

         A, Lehota na predkladanie ponúk –  do 15.2.2019

         B, Miesto predkladania ponúk: predloženie v listinnej podobe na mailovú adresu janovalehota@janovalehota.sk (cenovú ponuku predložte ako scan (pdf) dokument podpísaný uchádzačom ), poštou, kuriérom alebo osobne na:

        

         Obecný úrad Janova Lehota

         Janova Lehota 38

         966 24 Janova Lehota

        

         Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:

         *adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie

         *obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikanie uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. miesto podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov

         *označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“

         *označenie heslom : Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice súp. č. 187 – Janova Lehota

         * ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €

 

9.      Kritéria na hodnotenie ponúk

         Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b,- najnižšej ceny.

         Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena  za predmet zákazky s DPH.

         Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky s DPH.

10.    Lehota viazanosti ponúk : do 31.12.2019

 

11.    Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:

         Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a predloženej ponuky úspešného  uchádzača na uvedený predmet zákazky.

12.    Zábezpeka ponúk:

         Nepožaduje sa

13.    Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská

         Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.

14.    Podmienky účasti uchádzačov:

         14.1 Predloženie cenovej ponuky v zmysle Výzve na predkladanie ponúk (Návrh na plnenie kritérií – dokument podpísaný uchádzačom )

 15.    Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky:

         Vzhľadom na technické požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodávky a zabudovania idú na ťarchu záujemcu.

16.    Ďalšie informácie :

         Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak :

         -ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;

         -sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené

         Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z.z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

         Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii podľa § 117 ZVO.

 

Ing. Daniel Necpál – administratívny pracovník 

(funkcia, meno, priezvisko)   

 


 
ÚvodÚvodná stránka