Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálne voľby 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti

Janova Lehota

Obec - Mesto - Mestská časť Janova Lehota uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti:

 

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Božena Kováčová, Ing., Mgr., MHA, 59 r., starostka, Smer - sociálna demokracia


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského – Miestneho  zastupiteľstva

v Janovej Lehote

Obec - Mesto - Mestská časť Janova Lehota uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského – miestneho zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

 

Obvod č. 1 : 

 

1. Peter Hlaváč, Ing., 47 r., riaditeľ DD a DSS, Smer - sociálna demokracia

2. Sergej Chomič, 46 r., robotník, Smer - sociálna demokracia

3. Marián Karásek, Bc., 30 r., príslušník Policajného zboru, nezávislý kandidáť

4. Daniel Kortiš, 23 r., živnostník, nezávislý kandidát

5. Lenka Kúdelová, Mgr., 39 r., koordinátorka ÚPSVaR, nezávislá kandidátka

6. Filip Madluška, 23 r., živnostník, nezávislý kandidát

7. Tomáš Paulík, 35 r., podnikateľ, Smer - sociálna demokracia

8. Jozef Škvarka, 54 r., robotník, Smer - sociálna demokracia


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 

OBEC JANOVA LEHOTA, Janova Lehota 38, 966 24  Janova Lehota                                                   

V Janovej Lehote dňa 10. 08.  2018                                                                  

OZNÁMENIE

a, V zmysle §16 ods.9 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, a § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme, že počet obyvateľov obce Janova Lehota k 20.08.2018 je 964.

b, O určení  a zverejnení volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.  novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Janovej Lehote v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  uznesením č. 67/2018 zo dňa 28. 06. 2018 určilo, že pre celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 Obecné zastupiteľstvo v Janovej Lehote bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú volení v 1 volebnom obvode:

vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa obec Janova Lehota, budú volení 7 poslanci,

 

Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

starostka obce

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku.

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce a nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva Obce Janova Lehota je 100 (príloha č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z.z.).

Bližšie informácie nájdete na stránke ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?volby-oso2018.


 
ÚvodÚvodná stránka