Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Komisia stavebná:

Predseda: KARÁSEK Marián , 0903 279 389 , karasek.marian1@gmail.com

Členovia: FABIÁN Peter, Ing.

                 KARÁSEK Marián st.

                 KOVÁČ Ján, Ing.

                 STREDÁK Dušan

 

Komisia verejného poriadku:

Predseda: ONDRUŠÍK Michal, 0915 219 104, ondrusik_michal@centrum.sk

Členovia: HLAVÁČ Peter, Ing.

                 CHOMIČ Sergej

                 MÜLLER Adam

                 VOLF Dušan

 

Komisia financií, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti:

Predseda: BALKOVIČOVÁ Martina, 0905 407 136,  marbaal@gmail.com

Členovia: BINDEROVÁ Anna

                 GRMANOVÁ Anna, Ing.

                 SLEZÁKOVÁ Anna

                 VANKOVÁ Božena

 

Komisia školstva, mládeže, športu, kutlúry a sociálnych vecí:

Predseda: KÚDELOVÁ Lenka, Mgr. , 0907 280 080, lenkakud@gmail.com

Členovia: MÁŇOVÁ Alena

                 NECPÁL Daniel, Ing.

                 PAULÍKOVÁ Lucia

                 ŠIPKOVSKÝ Jozef

 

Náplň práce komisií OZ zriadených na ustanovujúcom OZ :

Predseda komisie:
-     riadi a organizuje prácu komisie v oblasti svojej pôsobnosti, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze,
-     zostavuje plán činnosti,
-     organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
-     zastupuje komisiu navonok.
Zapisovateľ komisie:
-     spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
-     zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
-     vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
-     zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
-     plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
 
(1) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
(2) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka.
Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
 
Zásady rokovania a uznášania sa komisia si stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Janovej Lehote, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(3) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


 
ÚvodÚvodná stránka