Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Janova Lehota

logo.jpgStarostka Obce Janova Lehota, Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA, vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na pozíciu riaditeľa / riaditeľky :

 

MATERSKEJ ŠKOLY JANOVA LEHOTA, JANOVA LEHOTA 302,

JANOVA LEHOTA

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky :

 

A, odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 317/2009 Z.z. ) a vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení niektorých predpisov – príloha č. 1 časť I.,

B, vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.  alebo I. kvalifikačnej skúšky do 31. 10. 2009 alebo jej náhradnej formy,

C, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

D, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

E, bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,

F, zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.

G, ovládanie štátneho jazyka,

 

Ostatné požiadavky :

  1. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti 
  2. znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy:

A, Ústava Slovenskej republiky,

B, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

C, Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

D, Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

E, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole,

 

Požadované doklady :

A, písomná prihláška do výberového konania,

B, profesijný štruktúrovaný životopis,

C, overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie,

D, potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

E, návrh Koncepcie rozvoja Materskej školy Janova  Lehota,

F, lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti  na výkon funkcie riaditeľa materskej školy,

G, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

H, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu :

Obec Janova Lehota, Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota

najneskôr do 10. mája 2019 do 15.00 hod.

Obálku označiť: „Výberové konanie na riaditeľa MŠ Janova Lehota – NEOTVÁRAŤ“.

Dátum a miesto výberového konania bude oznámené písomne prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, najmenej 7 dní pred jeho konaním - zasiela ho rada školy.

 

V Janovej Lehote dňa 10.04.2019                                

 

                                                                                  Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

starostka obce Janova Lehota

 


 
ÚvodÚvodná stránka