Nové preliezky

preliezka parkSme radi, že naši rodáci nezabúdajú na obec. Vďaka finančnej pomoci JUDr. Petra Štrpku, PhD., sme v obecnom parku a na priestranstve pri nových bytovkách postavili nové preliezky, za čo mu patrí veľká vďaka. Veríme, že nové preliezky budú deťom v obci dlho slúžiť. Ešte raz veľké ďakujeme.

Čítať ďalej...

Vonkajšie šachy - projekt ŠK Janova Lehota a BBSK

ŠK 02Občianské združenie ŠK Janova Lehota aj v tomto roku aktívne pokračuje v napĺňaní jedného z hlavných bodov svojej činnosti, a to podpora športu v našej obci. Keďže v našej obci v minulosti aktívne pôsobil šachový oddiel pod vedením Jozefa Daniša a dosahoval veľmi dobré výsledky nielen v krajskom ale aj celoslovenskom pôsobení,....

Čítať ďalej...

Bol u nás cirkus

cirkus-marion-00012V utorok 13. septembra 2016 sa v sále obecného úradu uskutočnilo vystúpenie cirkusu Magicshow Marion. Mali pre nás pripravené ilúzie a kúzla, ktoré nás zabavili. Malým deťom sa najviac páčilo vystúpenie klauna Emila a ukážky zvieratiek (klokan, zajko, holub). Na záver vystúpil fakír so svojou ohnivou show. Ďakujeme im za zábavu.

Fotky si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

Oznámenie o začatí konania - verejná vyhláška

logoDňa 09.09.2016 poslala obec Janova Lehota, 966 24 Janova Lehota č. 38, IČO:00320706 zastúpená starostkou obce Ing. Mgr. Boženou Kováčovou, MHA, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  "Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňové ochrana" na pozemkoch par. číslo - líniová stavba v katastrálnom území Janova Lehota, obec Janova Lehota.

Oznámenie o začatí územného konania.pdf

Lehotský potok - protipovodňová ochrana

logoNavrhovateľ : Obec Janova Lehota, 966 24 ,Janova Lehota č.38, IČO: 00320706, zastúpená starostkou obce Ing. Mgr. Boženou Kováčovou, MHA podala dňa 9.9.2016 na obec Lovčica-Trubín návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby " Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňová ochrana" líniová stavba v kat. území Janova Lehota.

 

Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňová ochrana.pdf

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf

Prehľadná situácia.pdf

Otvorenie priestorov MŠ

otvorenie-MS-2016-00017V utorok 6. septembra 2016 sme slávnostne otvorili zrekonštruované priestory MŠ. Sme hrdí, že sa nám v našej obci podarilo zrekonštruovať tieto priestory a zo získaných prostriedkov vo výške 30 000 € a za spoluúčasti obce vo výške 10 000 €  sme našu materskú školu zariadili novým nábytkom, namotnovali nové radiatory,vymaľovali sme steny, ....

Čítať ďalej...

Lampiónový sprievod a vatra 2016

vatraSNP-2016-00064V piatok 26. augusta 2016 sa pri príležitosti osláv SNP uskutočnil Lampiónový sprievod obcou a následné zapálenie Vatry SNP. Všetko sa začalo pred obecným úradom, kde sa začali schádzať rodičia s deťmi, ktorým boli porozdávané zapálené lampióny. Následne sa celý sprievod pohol obcou až k pripravenej vatre nad ihriskom za základnou školou.

Čítať ďalej...

Rozlúčka s letom 2016

rozluckasletom2016Dnes je 24. august a do Vianoc sú presne štyri mesiace. Leto sa s nami pomaly lúči a my sme tohtoročnú rozlúčku usporiadali v rytme samby. Pri tónoch veselej hudby sme sa poriadne rozhýbali, roztancovali. K letu neodmysliteľne patria miešané drinky, ktoré klientom veľmi chutili. Veď boli robené aj z našej letnej úrody levandule či bazy a s láskou.

Čítať ďalej...

Oznámenie o vyvlastňovacom konaní

logoOkresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7ods.l zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní") v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu„ 1/50 Lovčica - hr. Kraja, sanácia" k.ú. Jánova Lehota Kraj: Banská Bystrica, okres: Žiar nad Hronom.

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf

Nové auto pre našu obec

nove-auto-2016-00004Vďaka finančnému príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme zakúpili nové auto s izotermickým boxom, ktoré bude slúžiť na rozvoz stravy pre občanov našej obce. Slúžiť bude aj pre aj pre klientov DSS a DD Nádej Janova Lehota na zabezpečenie lekárskych kontrol v Žiari nad Hronom a v iných mestách. Veríme, že  s novým autom budeme spokojní a bude nám dlho slúžiť.

Čítať ďalej...