Lampiónový sprievod

lampion2016Obecný úrad Janova Lehota a TSP Janova Lehota Vás všetkých pozýva v piatok 26. augusta 2016 o 18.00 hod. na Zapálenie vatry a lampiónový sprievod pri príležitosti 72. výročia SNP. Lampiónový sprievod začne o 18.00 hod pred obecným úradom a o 18.30 hod. bude na priestranstve nad ihriskom pri ZŠ slávnostne zapálená vatra SNP. Tešíme sa  na Vás !

Čítať ďalej...

Oznámenie o vyvlastňovacom konaní

logoOkresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7ods.l zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní") v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu„ 1/50 Lovčica - hr. Kraja, sanácia" k.ú. Jánova Lehota Kraj: Banská Bystrica, okres: Žiar nad Hronom.

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf

Verejná vyhláška

logoDňa 19.07.2016 podala spoločnosť MALES, s.r.o., SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom  IČO: 36624071, ktorú na základe plnej moci v konaní zastupuje Ing. Peter Ďurčo, bytom Jula Horvátha 902/35, 967 01 Kremnica návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia „Plán využívania ložiska stavebného kameňa - andezitu v lome Janova Lehota - Dérerov mlyn I na roky 2016-2035" na pozemku pare. č. CKN 1451/3 v kat. území Janova Lehota. 

Verejná vyhláška.pdf

Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňová ochrana

logoOkresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Čítať ďalej...

Nové auto pre našu obec

nove-auto-2016-00004Vďaka finančnému príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme zakúpili nové auto s izotermickým boxom, ktoré bude slúžiť na rozvoz stravy pre občanov našej obce. Slúžiť bude aj pre aj pre klientov DSS a DD Nádej Janova Lehota na zabezpečenie lekárskych kontrol v Žiari nad Hronom a v iných mestách. Veríme, že  s novým autom budeme spokojní a bude nám dlho slúžiť.

Čítať ďalej...

Denný letný tábor Skaut 2016

tabor-august-2016-00001Minulý týždeň sa v obci Janova Lehota konal druhý denný letný tábor Skaut, ktorý sa podarilo zorganizovať Obecnému úradu Janova Lehota v spolupráci s TSP. Program tábora bol opäť mimoriadne naplnený a priniesol množstvo detských úsmevov a radostí . Prvý deň tábora nám počasie veľmi neprialo. Naši malí skauti sa však zlého počasia nezľakli a šli aj napriek nepriaznivým podmienkam do terénu.

Čítať ďalej...

Denný letný tábor Dráčik 2016

tabor-dracik-2016-00003Minulý týždeň sa v obci Janova Lehota konal denný letný tábor Dráčik, ktorý sa podarilo zorganizovať Obecnému úradu Janova Lehota v spolupráci s TSP. Program tábora bol mimoriadne naplnený a priniesol množstvo pekných okamihov do detských srdiečok. Deti mohli napríklad obdivovať prácu policajných psovodov, požiarnikov, alebo si do sýtosti zasúťažiť s detskými rivalmi z okolitých obcí.

Čítať ďalej...

Nové fotky obce

obec-00004Radi by sme sa s Vami podeli o nové zábery našej obce, ktoré nám dobrovoľne poskytli občania našej obce. Môžete si tak pozrieť fotografie obce z trochu "inej" perspektívy. Veríme, že sa Vám fotky našej obce budú páčiť.

Fotky si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

Čítať ďalej...

Rekonštrukcia MŠ

MS-rekonstrukcia-00007V mesiaci júl 2016 sme v našej obci začali s rekonštrukciou priestorov materskej školy. Vysúťažená suma je 28 480,34 € a  ukončenie prác je naplánované na koniec augusta 2016. Od 1. septembra 2016 budeme môcť do vynovených priestorov prijať viacej detí a otvoriť aj jednu novú triedu. Veríme, že od septembra sa budeme môcť pýšiť krásnymi priestormi vynovenej materskej školy.

Fotky si môžete pozrieť v našej FOTOGAlÉRII.

Obchodná verejná súťaž 1/2016

logoObec Janova Lehota , IČO – 00 320 706, Obecný úrad č. 38, 966 24 Janova Lehota , zastúpená starostkou obce Ing. Mgr. Boženou Kováčovou, MHA vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a na základe uznesenia OZ Janova Lehota č. 84/2016 zo dňa 30.6.2016 obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľností – stavieb a pozemkov:

Čítať ďalej...