Zber bioodpadu

bioodpadV pondelok 24. októbra  2016, t. j. v pondelok, sa v našej obci uskutoční zber bioodpadu. Bioodpad môžete vyložiť pred svoje rodinné domy na verejné priestranstvo maximálne 3 dni pred zberom. Iné dni je prísne zakázané vykladať bioodpad na verejné priestranstvá. Bioodpad tvorí pokosená tráva, lístie, ihličie, pilina, kvety, buriny, orezy konárov. Žiadame občanov, aby bioodpad zabalili do vriec a orezy konárov skrátili na 1,5 m. a zviazali do zväzkov. Neupravený bioodpad nebude odvezený!!

Mesiac úcty k starším

ucta-starsim-2016Obec Janova Lehota pozýva pri príležitosti Mesiaca úcty k starším občanov našej obce na "Priateľské posedenie pri hudbe", ktoré sa uskutoční v nedeľu 23. októbra 2016 v sále KD Janova Lehota so začiatkom o 15.00 hod. Pripravené je pre Vás vystúpenie detí z MŠ Janova Lehota ako aj speváckej skupiny SEKERA. Pre starobných dôchodcov je pripravený darček a občerstvenie. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Čítať ďalej...

Obecné zastupiteľstvo

logoV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Janova Lehota, 

ktoré sa uskutoční dňa :   20. októbra 2016 (štvrtok)19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Janovej Lehote

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška

logoObec Lovčica-Trubín, ako príslušný správny orgán, podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 a §119, ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, prerokovalo návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňová ochrana"

Čítať ďalej...

Predchádzanie vzniku požiarov

komin-jpgVážení občania, s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.

Čítať ďalej...

Výberové konanie

logoZákladná škola Janova Lehota č. 97 v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Základnej škole v Janovej Lehote.

Čítať ďalej...

Nové preliezky

preliezka parkSme radi, že naši rodáci nezabúdajú na obec. Vďaka finančnej pomoci JUDr. Petra Štrpku, PhD., sme v obecnom parku a na priestranstve pri nových bytovkách postavili nové preliezky, za čo mu patrí veľká vďaka. Veríme, že nové preliezky budú deťom v obci dlho slúžiť. Ešte raz veľké ďakujeme.

Čítať ďalej...

Vonkajšie šachy - projekt ŠK Janova Lehota a BBSK

ŠK 02Občianské združenie ŠK Janova Lehota aj v tomto roku aktívne pokračuje v napĺňaní jedného z hlavných bodov svojej činnosti, a to podpora športu v našej obci. Keďže v našej obci v minulosti aktívne pôsobil šachový oddiel pod vedením Jozefa Daniša a dosahoval veľmi dobré výsledky nielen v krajskom ale aj celoslovenskom pôsobení,....

Čítať ďalej...

Bol u nás cirkus

cirkus-marion-00012V utorok 13. septembra 2016 sa v sále obecného úradu uskutočnilo vystúpenie cirkusu Magicshow Marion. Mali pre nás pripravené ilúzie a kúzla, ktoré nás zabavili. Malým deťom sa najviac páčilo vystúpenie klauna Emila a ukážky zvieratiek (klokan, zajko, holub). Na záver vystúpil fakír so svojou ohnivou show. Ďakujeme im za zábavu.

Fotky si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

Lehotský potok - protipovodňová ochrana

logoNavrhovateľ : Obec Janova Lehota, 966 24 ,Janova Lehota č.38, IČO: 00320706, zastúpená starostkou obce Ing. Mgr. Boženou Kováčovou, MHA podala dňa 9.9.2016 na obec Lovčica-Trubín návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby " Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňová ochrana" líniová stavba v kat. území Janova Lehota.

 

Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňová ochrana.pdf

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf

Prehľadná situácia.pdf